Γεωχωρικές υπηρεσίες

Παρακολούθηση και επικαιροποίηση των χερσαίων προστατευόμενων περιοχών του δικτύου «NATURA 2000»

Έχουμε αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη υποδομής χωρικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας (1:5000) για τις χερσαίες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου «Νatura 2000» σε εθνική κλίμακα με σκοπό:

  • τον ακριβέστερο προσδιορισμό των εξωτερικών ορίων των χερσαίων Τόπων Κοινοτικής Σημασίας και των Ζωνών Ειδικής Προστασίας του δικτύου «Natura 2000»
  • την επικαιροποίηση, περιγραφή και οριοθέτηση των χερσαίων τύπων οικοτόπων σε 241 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας του δικτύου «NATURA 2000»
  • την ενημέρωση (συμπλήρωση και διόρθωση) της υπάρχουσας βάσης δεδομένων (που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της αρχικής καταγραφής, την περίοδο 1999-2001) με τα στοιχεία της παραπάνω επικαιροποίησης, περιγραφής και οριοθέτησης των τύπων οικοτόπων, με βάση τις έγχρωμες ορθοφωτογραφίες μεγάλης ακρίβειας (LSO) και κλίμακας 1:5.000 του Ελληνικού Κτηματολογίου και εργασιών πεδίου (δειγματοληψίες).

Το δίκτυο «Natura 2000» αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών:

  • Τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» (ΖΕΠ), δηλαδή εκτεταμένες περιοχές οι οποίες έχουν ορισθεί με σκοπό τη διασφάλιση της επιβίωσης και της αναπαραγωγής ειδών ορνιθοπανίδας -μεταναστευτικών και μη- και των βιοτόπων τους στον ευρωπαϊκό χώρο
  • Τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας» (ΤΚΣ), δηλαδή περιοχές οι οποίες έχουν αξιολογηθεί από το κάθε κράτος μέλος για τη σημασία τους σχετικά με τη διατήρηση των ζωικών και φυτικών ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος.

Η ακριβής περιγραφή και οριοθέτηση των τύπων οικοτόπων είναι σημαντικό εργαλείο για την Πολιτεία και μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την προστασία και αποτελεσματική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, αλλά και για την ανταπόκριση της χώρας στις υποχρεώσεις της απέναντι στο όργανα της Ε.Ε.
Η αρχική καταγραφή (1999 - 2001) των οικοτόπων στην Ελλάδα αφορούσε συνολικά 237 χερσαίες περιοχές συνολικής χερσαίας έκτασης περίπου 2 εκατ. τ.μ. Το έργο αυτό αποτέλεσε την πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα χαρτογράφηση τύπων οικοτόπων σε περιοχές προστασίας της φύσης, και παρήγαγε θεματικούς χάρτες (χάρτες τύπων οικοτόπων). Για τη δημιουργία των θεματικών αυτών χαρτών χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ως χαρτογραφικά υπόβαθρα, ορθοφωτοχάρτες του Υπουργείου Γεωργίας, κλίμακας 1:20.000 και χρονολογίας 1976-1978, σε συνδυασμό με τους τοπογραφικούς χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, κλίμακας 1:25.000 (μεγέθυνση των τοπογραφικών χαρτών πρωτογενούς κλίμακας 1:50.000).
Σήμερα οι χάρτες μορφών κάλυψης γης - τύπων οικοτόπων που είχαν προκύψει από την πρώτη καταγραφή των οικοτόπων σε περιοχές του δικτύου «Natura 2000» (1999-2001), αποτελούν βάση επιστημονικής αναφοράς, η οποία χρήζει ενημέρωσης με νέα δεδομένα που θα προκύψουν από το παρόν έργο.
Η συνολικά καλυπτόμενη περιοχή του έργου περιλαμβάνει το σύνολο των χερσαίων ΤΚΣ και ΖΕΠ της Ελλάδας. Σημειώνεται ότι συνολικά στην Ελλάδα οι ΤΚΣ είναι 241 και οι ΖΕΠ 202 από τις οποίες τα όρια των 178 διαφοροποιούνται από τα όρια των ΤΚΣ, ενώ των 24 ταυτίζονται με αντίστοιχους ΤΚΣ. Εξ αυτών, η πλειοψηφία είναι εξ' ολοκλήρου χερσαία τμήματα ή περιλαμβάνουν χερσαία τμήματα. 
Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΣΠΑ 2007-2013».
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού, τα επικαιροποιημένα πλέον όρια των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου «Natura 2000» και οι τύποι οικοτόπων εντός αυτών καθίστανται θεσμικά μετά από εισήγηση του Κτηματολογίου και απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μετά τον ως άνω καθορισμό, η εντός/εκτός ορίων ΕΖΔ και ΖΕΠ έκταση βεβαιώνεται από σχετικό πιστοποιητικό που χορηγείται από το αρμόδιο Κτηματολογικό γραφείο ή αν δεν υφίσταται ακόμα, από το Ελληνικό Κτηματολόγιο.
Κατά αυτόν τον τρόπο, τα Κτηματολογικά Γραφεία, πέραν του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και του δασικού ή μη δασικού χαρακτήρα κάθε ακινήτου θα παρέχουν πιστοποιημένη πληροφορία για τη θέση του ακινήτου σε σχέση με το αν αυτό βρίσκεται μέσα σε προστατευόμενη περιοχή του δικτύου «Natura 2000» ή όχι.
Επιπλέον, το Ελληνικό Κτηματολόγιο, θα δημοσιοποιήσει τα ως άνω όρια στην ιστοσελίδα της και θα επιτρέπει την λήψη των γεωχωρικών δεδομένων τους σε ψηφιακή μορφή.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Email: ktimagen@ktimatologio.gr
Γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών 1015 - Αστική χρέωση απο σταθερό ΟΤΕ.
- Κλήσεις απο λοιπά σταθερά και κινητά σύμφωνα με τις εκάστοτε χρεώσεις του παρόχου.
Κεντρικά Γραφεία: Μεσογείων 288, ΤΚ 155 62, Αθήνα, Τηλ: 2106505600, Fax: 2106505949
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 136. ΤΚ 546 21, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310370500, Fax: 2310370513

 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                                                          ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ