Γεωχωρικές υπηρεσίες

Προστατευόμενες περιοχές του δικτύου «NATURA 2000»

Τι είναι το δίκτυο Natura 2000

Το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών. Οι περιοχές του δικτύου περιλαμβάνουν διάφορους τύπους οικοσυστημάτων (πχ χερσαία, λιμναία, ποτάμια, παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα) και επεκτείνεται σε ολόκληρη την ΕΕ.

Στόχος του είναι να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των πιο πολύτιμων και των πλέον απειλούμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας.

Τι προσφέρει το δίκτυο Natura 2000

Το δίκτυο Natura 2000 προσφέρει:

  • Συνθήκες διαφύλαξης της βιοποικιλότητας για τις μελλοντικές γενιές
  • Προστασία για τη διαφύλαξη του τοπίου ως τόπων αναψυχής και την υποστήριξη του τομέα του τουρισμού και της ψυχαγωγίας.
  • Ευρύ φάσμα από σημαντικά οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία, που παρέχουν τα οικοσυστήματα, όπως τροφή (σιτηρά, ψάρια κλπ.), νερό, πρώτες ύλες και καύσιμα (ξυλεία), φαρμακευτικές ουσίες, ρύθμιση του κλίματος και παραγωγή οξυγόνου.

Η συμβολή του Ελληνικού Κτηματολογίου

Η αρχική καταγραφή των τύπων οικοτόπων πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα την περίοδο 1999 - 2001 από το ΥΠΕΧΩΔΕ και αποτέλεσε την πρώτη χαρτογράφηση αυτού του είδους, δημιουργώντας αντίστοιχους θεματικούς χάρτες.

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο, κατά την περίοδο 2013-2015, προχώρησε στον ακριβέστερο προσδιορισμό των εξωτερικών ορίων και των τύπων οικοτόπων των χερσαίων προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 και στην ενημέρωση (συμπλήρωση και διόρθωση) της αρχικής βάσης δεδομένων.

Το σχετικό έργο «Ανάπτυξη υποδομής χωρικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας (1:5000) για τις χερσαίες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Νatura 2000» συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2014-20 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠανΕΚ.

Ο Φορέας, μετά την ολοκλήρωση της επικαιροποίησης του θεσμικού πλαισίου, πρόκειται να αναπτύξει διαδικτυακή εφαρμογή για την έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικού, με το οποίο θα βεβαιώνεται η εντός/εκτός ορίων ΕΖΔ και ΖΕΠ έκταση/γεωτεμάχιο σε εθνικό επίπεδο.


Οι περιοχές Natura 2000 στον Ελλαδικό χώρο

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη θεσμοθέτηση (ΚΥΑ 50743-ΦΕΚ 4432Β/15-12-2017) οι προστατευόμενες περιοχές του δικτύου ανέρχονται σε 446 και ειδικότερα:

  • 207 Ζώνες Ειδικής Προστασίας
  • 265 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας

ΖΕΠ «Ζώνες Ειδικής Προστασίας», δηλαδή εκτεταμένες περιοχές οι οποίες έχουν ορισθεί με σκοπό τη διασφάλιση της επιβίωσης και της αναπαραγωγής ειδών ορνιθοπανίδας -μεταναστευτικών και μη- και των βιοτόπων τους στον ευρωπαϊκό χώρο

ΤΚΣ «Τόποι Κοινοτικής Σημασίας», δηλαδή περιοχές οι οποίες έχουν αξιολογηθεί από το κάθε κράτος μέλος για τη σημασία τους σχετικά με τη διατήρηση των ζωικών και φυτικών ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος.

Στο χάρτη που ακολουθεί φαίνεται η θέση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της χώρας.
Πρόσβαση στα δεδομένα του δικτύου Natura 2000

Τα όρια των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 παρέχονται δωρεάν:

Α. Σε εθνικό επίπεδο, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για ελεύθερη χρήση μέσω του ιστοτόπου του. Τα γεωχωρικά δεδομένα χορηγούνται σε μορφή σύμφωνη με το πρότυπο «shapefile» της ESRI στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87). Για να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα πατήστε ΕΔΩ.

Β. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (μέσω του Natura 2000 Map Viewer). Για να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα πατήστε ΕΔΩ.

Οι μικρές διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των δύο πηγών οφείλονται στο ότι τo Natura 2000 Map Viewer λειτουργεί και ενημερώνεται με ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και ενδέχεται να μην περιλαμβάνει την πλέον πρόσφατη πληροφορία για το Δίκτυο Natura 2000 των κρατών – μελών της ΕΕ. Επιπλέον, επειδή τα όρια των περιοχών Natura 2000 προβάλλονται στο Google Earth, το οποίο έχει διαφορετικό προβολικό σύστημα από το επίσημο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα (ΕΓΣΑ ‘87), το ελληνικό τμήμα του Δικτύου Natura 2000 εμφανίζεται ελαφρά μετατοπισμένο σε σχέση με την πραγματική του θέση.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Email: ktimagen@ktimatologio.gr
Γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών 1015 - Αστική χρέωση απο σταθερό ΟΤΕ. Κλήσεις από λοιπά σταθερά και κινητά σύμφωνα με τις εκάστοτε χρεώσεις του παρόχου.
Κεντρικά Γραφεία: Μεσογείων 288, ΤΚ 155 62, Αθήνα, Τηλ: 2106505600
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 136, ΤΚ 546 21, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310370500

 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ      ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ    ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES