Γεωπύλη INSPIRE Ελληνικού Κτηματολογίου

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE (2007/2/ΕΚ) στοχεύει στη δημιουργία υποδομής χωρικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ευρωπαϊκή υποδομή χωρικών δεδομένων θα επιτρέψει την ανταλλαγή χωρικών πληροφοριών μεταξύ οργανώσεων του Δημόσιου τομέα και θα διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε χωρικές πληροφορίες σε κάθε χώρα και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το INSPIRE βασίζεται στις υποδομές χωρικών πληροφοριών που δημιουργούνται και λειτουργούν από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι συμβατές μεταξύ τους βάσει κοινών κανόνων εφαρμογής.

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο, με σκοπό την εναρμόνιση των δεδομένων που παράγει και ενημερώνει, έτσι ώστε αυτά να πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας INSPIRE, δημιούργησε την «Γεωπύλη Γεωχωρικών Δεδομένων INSPIRE του Ελληνικού Κτηματολογίου». Μέσω αυτής δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες για αναζήτηση, απεικόνιση, τηλεφόρτωση και επίκληση γεωχωρικών δεδομένων του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας INSPIRE.