Διεθνής Εκπροσώπηση

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο είναι εθνικός εκπρόσωπος της χώρας στους παρακάτω οργανισμούς:

Μόνιμη Επιτροπή Κτηματολογίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Permanent Committee on Cadastre in the European Union – PCC)

Η Μόνιμη Επιτροπή Κτηματολογίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (PCC) είναι ένας σύνδεσμος των επίσημων κτηματολογικών φορέων των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου εμπειρογνωμόνων (network of excellence) για την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και καλών πρακτικών (best practices) για το Κτηματολόγιο. Επίσης, η Επιτροπή ενεργεί και ως σύνδεσμος μεταξύ των κτηματολογικών οργανισμών και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

www.eurocadastre.org

Eurogeographics

Πρόκειται για μία ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική οργάνωση, της οποίας ιδρυτικό μέλος είναι το «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που εκπροσωπεί τους Εθνικούς Φορείς Χαρτογράφησης και Κτηματολογίου των ευρωπαϊκών χωρών. Στοχεύει στην παροχή ομογενοποιημένων, πανευρωπαϊκών και έγκυρων γεωχωρικών πληροφοριών και υπηρεσιών καθώς και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των 63 χαρτογραφικών και κτηματολογικών οργανισμών των 46 κρατών που συμμετέχουν.

Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Δίκτυο Πληροφοριών και Παρατηρήσεων (EIONET)

Ο Φορέας έχει οριστεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) ως το Θεματικό Κέντρο Αναφοράς για θέματα κάλυψης γης και δασών (National Reference Centre for Land Cover) στην Ελλάδα και είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικτύου Πληροφοριών και Παρατηρήσεων (EIONET). Στόχος της συνεργασίας είναι η καταγραφή και διαχρονική παρακολούθηση των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης και των δασών στη χώρα, με σκοπό την υποστήριξη της ευρωπαϊκής πολιτικής για το περιβάλλον και τα δάση, την ανάπτυξη δεικτών και την ανάλυση των επιγενόμενων μεταβολών.

European Land Registry Association

Στις 18/12/2020, το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» έγινε δεκτό ως μέλος στην European Land Registry Association. Η ELRA αποτελεί την Ένωση 33 επίσημων φορέων εγγραφής και τήρησης ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και εμπράγματων συναλλαγών από 26 ευρωπαϊκές χώρες. Σκοπός της Ένωσης είναι να υποστηρίξει την βελτίωση και εκσυγχρονισμό της εγγραφής εμπράγματων συναλλαγών και δικαιωμάτων, προς όφελος της αγοράς γης για τα μέλη της, καθώς και την Ενιαία Αγορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ELRA αποτελεί επίσημο συνομιλητή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρωτοβουλία e-Justice σε θέματα εμπράγματων συναλλαγών και τήρησης ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

European Land Registry Association