Πολιτική Απορρήτου

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (εφεξής ο Φορέας), αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε μαζί μας, όπως ενδεικτικά ως πολίτης, επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας ή επαγγελματίας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται με σεβασμό προς τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις οποίες επιβάλλει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων - ΓΚΠΔ), ήτοι της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας της επεξεργασίας, του περιορισμού του σκοπού της επεξεργασίας, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της ακρίβειας αυτών, του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας και, τέλος, της λογοδοσίας.

Ο Φορέας είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία κατά την πλοήγησή σας στον διαδικτυακό ιστότοπό του ( https://www.ktimanet.gr/ ) και παραμένει στη διάθεσή σας για την όποια διευκρίνιση.

Η διεύθυνσή μας είναι Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 288, Χολαργός Αττικής, Τ.Κ. 15562. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6505600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email):dpo@ktimatologio.gr

1. Ο ιστότοπός μας

Ο ιστότοπος ( https://www.ktimanet.gr/ ) αποτελεί το διαδικτυακό τόπο του Φορέα, όπου φιλοξενούνται οι εφαρμογές, οι οποίες απευθύνονται σε πολίτες και επαγγελματίες (συμβολαιογράφους, δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, μηχανικούς). Το περιεχόμενο του ιστοτόπου είναι εν μέρει ενημερωτικό, καθώς φιλοξενεί ένα ευρύ φάσμα παρεχόμενων πληροφοριών προς τους πολίτες και τους επαγγελματίες σχετικά με τα κτηματολογικά στοιχεία των πολιτών και τις υφιστάμενες διαδικασίες και εν μέρει υποστηρικτικό, προς τις λειτουργίες του Φορέα, καθώς περιέχει ένα σύνολο εφαρμογών που επικουρούν το έργο του Φορέα και διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών και των επαγγελματιών στις υπηρεσίες του.

Οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που παρέχονται στον ιστότοπο ( https://www.ktimanet.gr/ ) είναι οι εξής:

 • «Ηλεκτρονική Δήλωση Κτηματολογίου»
 • «Έκδοση νέου εντύπου οφειλή
 • «Εκτύπωση Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης»
 • «Προανάρτηση»
 • «Ανάρτηση»
 • «Συνεδριάσεις επιτροπών ενστάσεων»
 • «Τελικά στοιχεία κτημ/σης - Αρχικές εγγραφές»
 • «Εντοπισμός μέσω κινητού»
 • «Έκδοση Πιστοποιητικών Λειτουργούντος Κτηματολογίου»
 • «Διανυσματικό αρχείο Κτηματογραφικού Διαγράμματος»
 • «Υποβολή Αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων»
 • «Αποφάσεις ΕΠ.Ε.Α»
 • «Αποδεικτικό Υποβολής Ηλεκτρονικού Διαγράμματος»
 • «Υπηρεσίες για Μηχανικούς»
 • «Υπηρεσίες για Συμβολαιογράφους»
 • «Υπηρεσίες για Δικηγόρους»
 • «Υπηρεσίες για Δικαστικούς Επιμελητές»

2. Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και πως τα συλλέγουμε.

Ο Φορέας, μέσω των παρεχόμενων ηλεκτρονικών εφαρμογών, επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχουν παρασχεθεί είτε:

Α. Απευθείας από εσάς, είτε

B. Από εξουσιοδοτημένο τρίτο ή επαγγελματία (π.χ. μηχανικό, δικηγόρο, συμβολαιογράφο κ.λπ.), ο οποίος, κάνοντας χρήση των εφαρμογών του ιστοτόπου, υποβάλει τα στοιχεία σας για λογαριασμό σας, είτε

Γ. Από τρίτους χρήστες της εφαρμογής που εισάγουν τα στοιχεία σας επειδή είτε είχαν συμβληθεί με εσάς στα πλαίσια εμπράγματης συναλλαγής, είτε μοιράζονται εμπράγματα δικαιώματα επί του ίδιου ακινήτου με εσάς είτε τα ακίνητά τους συνορεύουν με τα δικά σας.

Ενδεικτικά επεξεργαζόμαστε τις κάτωθι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 • Βασικά δεδομένα φυσικού προσώπου (τηλ., διεύθ., e-mail, ονομ/μο, username και password εφαρμογής κ.λπ.)
 • Μοναδικά Αναγνωριστικά: (ΑΦΜ, ΑΔΤ, κ.λπ)
 • Μοναδικά αναγνωριστικά Δήλωσης (αριθμός πρωτοκόλλου δήλωσης Ν. 2308/1995, κωδικός προσώπου και ιδιοκτησίας κατά το στάδιο της ανάρτησης, κωδικός πληρωμής 401 της δήλωσης, κ.λπ)
 • Μοναδικό Αναγνωριστικό Περιουσίας (ΚΑΕΚ)
 • Περιουσιακά Δεδομένα (συμβόλαια, πιστοποιητικά μεταγραφής, εγγραφής και άρσης υποθηκών, αποφάσεις κατακύρωσης αγροτικών εκτάσεων, αποφάσεις απαλλοτρίωσης εκτάσεων κ.λπ)
 • Δικαστικά έγγραφα (Διεκδικητικές αγωγές, αποφάσεις εγγραφής και άρσης υποθήκης, κ.λπ)
 • Δεδομένα επαγγελματικού χαρακτήρα (επαγγελματική ιδιότητα πχ δικηγόρος, συμβολαιογράφος, μηχανικός, ψηφιακή υπογραφή των ανωτέρω επαγγελματικών κατηγοριών, κ.λπ)

Στα πλαίσια χρήσης των εφαρμογών του ιστοτόπου μας ενδέχεται να συλλεχθούν, αν αποτελούν μέρος των αποδεικτικών εγγράφων που επισυνάπτετε στην εκάστοτε εφαρμογή (πχ. Δικαστικές αποφάσεις, συμβόλαια κ.λπ.), δεδομένα ειδικών κατηγοριών (φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων υγείας ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό). Στην περίπτωση αυτή, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα ειδικών κατηγοριών που μας παρέχετε, μόνο εάν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών του ιστοτόπου και την παροχή των υπηρεσιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Φορέα μας. Έαν τα δεδομένα ειδικών κατηγοριών που μας παρέχετε δεν είναι απαραίτητα, στα πλαίσια εκπλήρωσης του σκοπού για τον οποίον παρασχέθηκαν, προβαίνουμε άμεσα στη διαγραφή τους.

3.Νομική Βάση και Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο Φορέας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό:

Α) Την παροχή, διαχείριση και υποστήριξη της υπηρεσίας που παρέχεται από την εκάστοτε εφαρμογή του ιστοτόπου που χρησιμοποιείτε. Ειδικότερα η επεξεργασία διενεργείτε στα πλαίσια των κάτωθι σκοπών:

 • Την υποβολή Δηλώσεων Κτηματογράφησης(Ν. 2308/1995)
 • Την έκδοση εντύπων σχετικών με την Δήλωσή Κτηματογράφησης (Ν. 2308/1995) που υποβάλλατε
 • Την παροχή πληροφόρησης αναφορικά με τα κτηματολογικά στοιχεία, που αφορούν την ακίνητη περιουσία σας, στα πλαίσια της προανάρτησης, της ανάρτησης και της κατάρτισης των αρχικών εγγραφών,
 • Την παροχή πληροφόρησης αναφορικά με υποβληθείσες ενστάσεις σας σταπλαίσια της κτηματογράφησης
 • Τη λήψη Διανυσματικού αρχείου του υποβληθέντος από εσάς Κτηματογραφικού Διαγράμματος στα πλαίσια του Λειτουργούντος Κτηματολογίου
 • Την υποβολή Αντιρρήσεων και Αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων επί αναρτημένων δασικών χαρτών αλλά και την παροχή ενημέρωσης αναφορικά με αποφάσεις της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α)
 • Την παροχή αποδεικτικού υποβολής Ηλεκτρονικού Διαγράμματος
 • Τη διαχείριση των εφαρμογών που απευθύνονται σε επαγγελματίες (συμβολαιογράφους, μηχανικούς, δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές), οι οποίοι δύνανται να εκτελούν ενέργειες που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους μέσω του ιστοτόπου μας.
 • Την παροχή προς τους πολίτες πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων των κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων.

Ως προς τα βασικά προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται ο Φορέας στα πλαίσια του ιστοτόπου του και ειδικότερα του συνόλου των εφαρμογών που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η νομική βάση της επεξεργασίας είναι πως η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή η άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο Φορέα. Ειδικότερα, ο ιστότοπος λειτουργεί υποστηρικτικά προς το έργο του Φορέα, ήτοι τη διασφάλιση της αξιοπιστίας, της δημοσιότητας και της διαθεσιμότητας των χωρικών και νομικών δεδομένων που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία και τη διασφάλιση της δημόσιας πίστης και ασφάλειας των συναλλαγών, σε σχέση με τα δεδομένα αυτά, καθώς και την εξυπηρέτηση των πολιτών και την διευκόλυνση της πρόσβασής τους στις υπηρεσίες του Φορέα. Ως προς τα δεδομένα ειδικών κατηγοριών που ενδέχεται να περιέχονται στα επισυναπτόμενα έγγραφα που μας παρέχετε μέσω της εκάστοτε εφαρμογής, η επεξεργασία αυτών διενεργείται, ανάλογα με την περίπτωση, είτε στη βάση πως αφορα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων αυτών, είτε στη βάση ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει του δικαίου, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, ήτοι τη διασφάλιση της δημόσιας πίστης και ασφάλειας των συναλλαγών που αφορούν ακίνητη περιουσία.

B) Επιπροσθέτως, όταν κατά περίπτωση απαιτηθεί, ο Φορέας επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για σκοπούς νομοθετικής/ρυθμιστικής συμμόρφωσής του ή για την υποστήριξη των νομικών του αξιώσεων.

Γ) Την καλύτερη λειτουργία του ιστοτόπου και τη βελτίωση της πλοήγησης σε αυτόν, μέσω της χρήσης cookies. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των cookies στο πλαίσιο του ιστοτόπου εδώ.

Ο ιστότοπός μας έχει εγκατεστημένα αποκλειστικά τα απαραίτητα cookie για την ορθή, αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία του, για τα οποία δεν απαιτείται η παροχή της συγκατάθεσής σας. Αναφορικά με την Πολιτική cookies του ιστοτόπου μας μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

4. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει αποκλειστικά το απαραίτητο, σε κάθε περίπτωση, προσωπικό του Φορέα, το οποίο έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επιπλέον, πρόσβαση μπορεί να έχουν και οι συνεργαζόμενες με εμάς Εταιρείες, ανάδοχοι και συνεργάτες (εκτελούντες την επεξεργασία) που υποστηρίζουν τον Φορέα κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του, κατόπιν σχετικής ανάθεσης της επεξεργασίας σε αυτούς από τον Φορέα, ο αρμόδιος ανάδοχος Κτηματογράφησης και τα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ) καθώς και φορείς του Δημοσίου οι οποίοι έχουν σχετική εκ νόμου αρμοδιότητα και εξουσία. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τους εκτελούντες πραγματοποιείται υπό τις ρητές εντολές του Φορέα και υπό την εγγύηση λήψης όλων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των δεδομένων σας.

Τρίτα μέρη που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι επίσης άλλοι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς α) όταν η ως άνω διαβίβαση κριθεί απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με τις έννομες ή της ρυθμιστικές μας υποχρεώσεις, β) όταν η διαβίβαση κρίνεται απαραίτητη για σημαντικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, καθώς και γ) κατά την θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

5. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΟΧ

Δεν πραγματοποιείται διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία συλλέγονται μέσω του ιστοτόπου, εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Εάν απαιτηθεί μελλοντικά, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Φορέα και στα πλαίσια νόμιμων υποχρεώσεών ή αξιώσεών του, να πραγματοποιηθεί διαβίβαση σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, αυτή θα διενεργηθεί υπό τις προϋποθέσεις νόμιμης και ασφαλούς διαβίβασης που προβλέπονται από τον Κανονισμό 679/2016 και την εθνική νομοθεσία.

Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θα πραγματοποιηθεί σχετική, πρότερη της διαβίβασης, πλήρης ενημέρωσή σας αναφορικά με την εν λόγω διαβίβαση.

6. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Στα πλαίσια του ιστοτόπου μας δε διενεργείται κατάρτιση προφίλ, και δεν προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, στα πλαίσια επεξεργασίας των δεδομένων σας.

7. Η περίοδος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη φύση της επεξεργασίας των δεδομένων και μόνο για όσο απαιτείται προς επίτευξη του σκοπού αυτής, εκτός αν υφίσταται αντίθετη έννομη υποχρέωση προς περαιτέρω τήρησή τους.

8. Η Ασφάλεια των δεδομένων σας

Δεσμευόμαστε ότι έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Σημειώνεται ότι το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, το οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, καθοδήγηση και ενημέρωση.

Η είσοδος στις εφαρμογές του ιστοτόπου, στα πλαίσια των οποίων επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, πραγματοποιείται είτε με τη χρήση προσωπικών κωδικών (username και Password) που σας έχουν παρασχεθεί από το Φορέα, είτε με τη χρήση των προσωπικών σας κωδικών της εφαρμογής taxis net της ΑΑΔΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται η αυθεντικοποίηση του χρήστη των εφαρμογών και η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα μέτρα, που λαμβάνουμε, επανεξετάζονται και τροποποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν κρίνεται απαραίτητο βάσει των νέων αναγκών και τεχνολογικών εξελίξεων.

9. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων

Ως Υποκείμενο των Δικαιωμάτων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • <u>Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα.</u> Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε, σε ποιους κοινοποιούνται τα δεδομένα σας, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 • <u>Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα</u> Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής τηλεφωνικού αριθμού).

 • <u>Δικαίωμα διαγραφής/ δικαίωμα στη λήθη.</u> Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση. Τονίζεται πως το δικαίωμα διαγραφής δεν δύναται να ικανοποιηθεί πλήρως σε περιπτώσεις που η συνεχής αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του κτηματολογικού συστήματος και την ανεμπόδιστη επιδίωξη της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του Φορέα, οι οποίες τελούνται προς εξασφάλιση δημοσίου συμφέροντος.

 • <u>Δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.</u> Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα αυτό δύναται να περιοριστεί στον βαθμό που δεν υφίσταται εναλλακτικός υπεύθυνος επεξεργασίας για την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών με αυτές για της οποίες συλλέχθηκαν τα δεδομένα σας.

 • <u>Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας</u> Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

 • <u>Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.</u> Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας αν αυτή πραγματοποιείται στην νομική βάση της επιδίωξης του δημοσίου συμφέροντος, και θεωρείτε πως υφίσταται επιτακτικό έννομο συμφέρον στο πρόσωπό σας το οποίο υπερισχύει του επιδιωκόμενου δημοσίου συμφέροντος. Το αίτημά σας θα γίνει δεκτό αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

 • <u>Δικαίωμα άρσης της συγκατάθεσης</u> Μπορείτε να άρετέ την παρασχεθείσα συγκατάθεσή σας, εάν η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας Δεδομένων είναι η συγκατάθεση.

10.Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Φορέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@ktimatologio.gr, είτε να αποστείλετε επιστολή στην αναφερόμενη ανωτέρω διεύθυνση αλληλογραφίας (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 288, Χολαργός Αττική, Τ.Κ. 15562), αναφέροντας «Υπόψιν Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», με περιγραφή του αιτήματός σας κι εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του και δε συνεπάγεται κανένα κόστος για εσάς. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον μηνών, λόγω της πολυπλοκότητας ή του αριθμού των αιτημάτων, περίπτωση κατά την οποία θα ενημερωθείτε για την παράταση και τους λόγους αυτής το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός μήνα από την παραλαβή του αιτήματος

Στις περιπτώσεις που το αίτημα κριθεί προδήλως αβάσιμο, υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο, ο Φορέας δύναται είτε να αρνηθεί την διεκπεραίωση του είτε να ζητήσει την καταβολή εύλογου τέλους για τη διεκπεραίωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας

Στην περίπτωση που: α) θεωρείτε πως δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή β) θεωρείτε πως το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: contact@dpa.gr).

11. Αλλαγή της Πολιτικής μας

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας. Η τελευταία αναθεώρηση της παρούσας Πολιτικής ισοτόπου πραγματοποιήθηκε την 14/5/2020.