Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)
ΕΣΠΑ (2014-2020)
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013
Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

greece2-sm.pngeu.png

Tο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) χρηματοδοτεί διάφορα έργα του Ελληνικού Κτηματολογίου που εναρμονίζονται πλήρως με τους στόχους και τις επιδιώξεις του Ταμείου. Οι άξονες του Ταμείου που αφορούν τα έργα του Ελληνικού Κτηματολογίου είναι ο άξονας 2.2. «Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους» και ο άξονας 4.7. «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών».

A) Ο άξονας 2.2. Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους του Ταμείου στοχεύει, μέσω μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα και την ενίσχυση των ψηφιακών του υπηρεσιών, στη βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών, μέσω της ενσωμάτωσης σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, και στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται τα εξής έργα:

1. Ψηφιοποίηση Αρχείου Υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο (Υποέργο 7A) – κωδ. MIS: 5157314 - Π/Υ: 242.453.765 € Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ψηφιοποίηση των αρχείων του συνόλου των Υποθηκοφυλακείων, καθώς και η υλοποίηση ηλεκτρονικών εφαρμογών και Συστήματος Διαχείρισης Eγγράφων & Ψηφιακών Αρχείων, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι νόμιμα ενδιαφερόμενοι (πολίτες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κ.ά.). Στο έργο συμμετέχουν 390 Υποθηκοφυλακεία από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Το σύνολο των σελίδων που θα ψηφιοποιηθούν ανέρχεται, περίπου, σε 600.000.000 σελίδες.

2. Βελτιωμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κτηματολογίου (Υποέργο 7B) – κωδ. MIS: 5158851 – Π/Υ: 7.222.256 € (υπό έγκριση) Την τελευταία δεκαετία, τόσο μέσω υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Γ’ΚΠΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΣΠΑ 2014-2020), όσο και με ίδιους πόρους, το Ελληνικό Κτηματολόγιο έχει αναπτύξει μία σημαντική πληροφοριακή υποδομή σε hardware και software. Πρόκειται για ένα συνεχώς αυξανόμενο σύνολο ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των πολιτών και επαγγελματιών στις συναλλαγές τους με το Κτηματολόγιο (κτηματογράφηση, λειτουργία Κτηματολογίου, αντιρρήσεις δασικών χαρτών, θέαση/προμήθεια αεροφωτογραφιών κ.ά.). Η υλοποίηση του συγκεκριμένου Έργου θα δώσει τη δυνατότητα συνεπεξεργασίας όλων των διατιθέμενων σήμερα γεωχωρικών και κτηματολογικών πληροφοριών και δεδομένων, μέσω της:

  • Υλοποίησης ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης γεωχωρικών και κτηματολογικών πληροφοριών και της ανάπτυξης μίας Ενιαίας Διαδικτυακής Πύλης Κτηματολογίου, που θα παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες σε πολίτες και επαγγελματίες.
  • Δημιουργίας ενός Πολυκαναλικού Κέντρου Επικοινωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών με τους ενδιαφερόμενους, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας.

Β) Ο άξονας 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών του Ταμείου έχει ως στόχο την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση της ανεργίας. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιείται (μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με την «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.») το έργο Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτων – κωδ. MIS: 5154647 – Π/Υ: 888.534,40 €. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μίας διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης του ενιαίου Ηλεκτρονικού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτων, η οποία θα καταργήσει όλες τις υφιστάμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες, διασφαλίζοντας την ταχύτερη και ασφαλέστερη διεκπεραίωση των υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτων με πλήρη ηλεκτρονικό τρόπο.

Κατά την υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτούνται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης/διαφθοράς. Για τον λόγο αυτό, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) του Υπουργείου Οικονομικών έχει διαμορφώσει σχετική Στρατηγική και παράλληλα δίνει τη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών, μέσω της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)/AFCOS.