Εκτύπωση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης

Η δυνατότητα εκτύπωσης Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης του Νόμου 2308/1995 για το Ελληνικό Κτηματολόγιο, αφορά στις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στο γραφείο κτηματογράφησης μετά την 2/7/2014 και έχει εξοφληθεί το οφειλόμενο πάγιο τέλος κτηματογράφησης. Εκτιμώμενος χρόνος δυνατότητας εκτύπωσης αποδεικτικού, 48 ώρες μετά την πληρωμή.

Επιπλέον, η δυνατότητα εκτύπωσης Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης αφορά όλες τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά - ανεξαρτήτως ημερομηνίας υποβολής - και έχουν ολοκληρωθεί ως προς την επεξεργασία τους. Επισημαίνεται ότι το αποδεικτικό δεν εκτυπώνεται άμεσα με την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης.

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης του αποδεικτικού, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Για την εκτύπωση του Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης του Νόμου 2308/1995 για το Ελληνικό Κτηματολόγιο είναι υποχρεωτική η καταχώρηση των κωδικών ασφαλείας που χρησιμοποιείτε στις εφαρμογές του taxisnet.