Υπηρεσίες για Δικαστικούς Επιμελητές

Σας ενημερώνουμε ότι η πιστοποίηση σας ως χρήστες των ηλεκτρονικών εφαρμογών, καθώς και η χορήγηση των κωδικών χρήστη, θα πραγματοποιείται μέσω του σχετικού ηλεκτρονικού μητρώου της Ο.Δ.Ε.Ε. (portal.odee.gr), ενώ θα πρέπει να είστε κάτοχοι έγκυρης ψηφιακής υπογραφής.

Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών έχετε τη δυνατότητα υποβολής αίτησης καταχώρισης πράξεων που συντάσσετε και διακινείτε, αίτησης εξωδικαστικής διόρθωσης καθώς και ηλεκτρονικής έρευνας στις κτηματολογικές εγγραφές και τα στοιχεία, για τα ακίνητα της περιφέρειας που ασκείτε τα καθήκοντά σας.

Ψηφιακά, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Επίδοσης (ΣΗΕ) της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, λειτουργεί η νέα υπηρεσία “Ψηφιακή Επίδοση Εγγράφων στο Κτηματολόγιο για Δικαστικούς Επιμελητές” η οποία από 19/3/2024 είναι υποχρεωτική και αποτελεί τον μοναδικό τρόπο εξυπηρέτησης των Δικαστικών Επιμελητών από τα Κτηματολογικά Γραφεία.

Τις αιτήσεις καταχώρισης πράξεων μπορείτε να τις υποβάλετε ψηφιακά προς τα Κτηματολογικά Γραφεία (και τα Υποκαταστήματά τους βλ. περιοχές κάλυψης), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.30 έως ώρα 13.30, αιτήσεις καταχώρησης για τις πράξεις που έχετε συντάξει και υπογράψει ή για τις εγγραπτέες πράξεις που περιέχονται σε έγγραφα που διακινείτε και να παραλάβετε ψηφιακά (σε μορφή .pdf) το Πιστοποιητικό Καταχώρισης και το πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων. Μετά την υποβολή της αίτησης για καταχώριση της πράξης σας, το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο θα προχωρά στην τιμολόγησή της. Αυτόματα θα λαμβάνετε ενημερωτικό mail και θα εμφανίζεται στο σύστημα το «Έντυπο Οφειλής». Το αναγραφόμενο ποσό στο «Έντυπο Οφειλής» θα πρέπει να καταβληθεί μέσω Τράπεζας, εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που φέρει το «Έντυπο Οφειλής» μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αυτής. Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει και με χρήση web-banking. Η ηλεκτρονική εφαρμογή σας παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της κάθε αίτησης που υποβάλατε. Μόλις υλοποιηθεί η καταχώριση της αίτησης θα λάβετε τα αιτούμενα πιστοποιητικά.

Επίσης, από την ίδια υπηρεσία είναι διαθέσιμη και η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων εξωδικαστικών διορθώσεων, όπως διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων και αιτήσεων του αρθρ. 6 παρ.4 του Ν.2664/1998.

Κατά την υποβολή της αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος, επιλέγετε και συμπληρώνετε σε ηλεκτρονική φόρμα συγκεκριμένα πεδία που αφορούν α) τα ακίνητα που αφορά η αιτούμενη διόρθωση β) τα στοιχεία του προσώπου που αιτείται τη διόρθωση γ) την υποκατηγορία διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος για την οποία υποβάλλεται η αίτηση δ) την περιγραφή του προς διόρθωση σφάλματος ε) την αιτούμενη διορθωτική ενέργεια στ) τα στοιχεία των δημοσίων εγγράφων που τηρούνται στο αρχείο του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματος από τα οποία προκύπτει το σφάλμα και η αιτούμενη διόρθωση και ζ) λοιπά συνυποβαλλόμενα έγγραφα/διαγράμματα που τεκμηριώνουν τη διόρθωση. Το αίτημα διόρθωσης («ΕΓΓΡΑΦΟ») δημιουργείται αυτοματοποιημένα και το υπογράφετε ψηφιακά.

Κατά την υποβολή της αίτησης του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 2664/1998, επιλέγετε και συμπληρώνετε σε ηλεκτρονική φόρμα συγκεκριμένα πεδία που αφορούν: α) τα ακίνητα που αφορά η αιτούμενη διόρθωση, β) τα στοιχεία του δικαιούχου εγγραπτέου δικαιώματος για οποίο ζητείται η καταχώριση της πράξης με την ίδια διαδικασία, γ) τα στοιχεία της εγγραπτέας πράξης και του εγγράφου που αυτή περιέχεται, δ) τα στοιχεία μεταγραφής στα βιβλία του οικείου υποθηκοφυλακείου (συνδυασμός τόμου, αριθμού και ημερομηνίας μεταγραφής ή φύλλου και ημερομηνίας μεταγραφής της πράξης) και ε)τον Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ) του προσαρτώμενου στην εγγραπτέα πράξη τοπογραφικού διαγράμματος ή τυχόν του διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, όταν η εγγραπτέα πράξη επιφέρει γεωμετρική μεταβολή. Ακολούθως δημιουργείτε ψηφιακό φάκελο, που περιλαμβάνει το έγγραφο στο οποίο περιέχεται η προς καταχώριση εγγραπτέα πράξη (χωρίς την απαίτηση επίθεσης ψηφιακής υπογραφής σε αυτό) , την περίληψη, το πιστοποιητικό μεταγραφής, τα αποσπάσματα κτηματολογικών διαγραμμάτων ή το κτηματογραφικό διάγραμμα, όπου απαιτείται και τα προβλεπόμενα, κατά την κείμενη νομοθεσία, λοιπά συνυποβαλλόμενα έγγραφα σε ψηφιακή μορφή. Κάθε κατηγορία χρηστών δύναται να υποβάλει ηλεκτρονικά αιτήσεις του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 2664/1998 για τις εγγραπτέες πράξεις που, διαθέτει δικαίωμα ηλεκτρονικής υποβολής.

Κατά την ημέρα τοπικής αργίας, οπότε η δημόσια υπηρεσία του Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος παραμένει κλειστή, τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα εξ αποστάσεως αιτήματα για την εγγραφή πράξης δεν τυγχάνουν επεξεργασίας με την αιτιολογία της απαράδεκτης υποβολής. Το ίδιο ισχύει και σε όσες περιπτώσεις συντρέχει αναστολή της λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματος, με σχετική απόφαση αρμοδίου οργάνου.

Για επίλυση προβλημάτων μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία υποστήριξης χρηστών – Helpdesk (εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 έως 16:00)

Σύνδεσμοι:

Νομοθεσία: