Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού - HEPOS

Τι είναι το HEPOS

Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS είναι ένα έργο υποδομής, το οποίο επιτρέπει τον προσδιορισμό θέσης με υψηλή ακρίβεια αξιοποιώντας το σύνολο των υφιστάμενων δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU).

Έτσι, επιτυγχάνονται ομοιογενείς και ακριβείς τοπογραφικές μετρήσεις στο σύνολο της χώρας, ταχύτερα και οικονομικότερα.

Πού απευθύνεται

Το HEPOS, πέρα από τις ανάγκες σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, καλύπτει πλήθος άλλων εφαρμογών στα πεδία της Τοπογραφίας, Γεωδαισίας, Χαρτογραφίας και κατασκευής τεχνικών έργων κλπ., στα οποία απαιτείται ακρίβεια μέχρι και της τάξης λίγων εκατοστών. Απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα φορέων και επαγγελματιών όπως:

  • Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί
  • Τοπογράφοι Μηχανικοί και γενικότερα επαγγελματίες γεωεπιστημών
  • Ιδιώτες μελετητές και κατασκευαστές έργων
  • Πανεπιστημιακοί και ερευνητικοί φορείς.

Πώς λειτουργεί

Το HEPOS αποτελείται από ένα δίκτυο 98 μόνιμων δορυφορικών σταθμών αναφοράς και ένα Κέντρο Ελέγχου που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Κτηματολογίου. Επεξεργάζεται τα στοιχεία των σταθμών αναφοράς και αποστέλλει στο χρήστη τα δεδομένα που απαιτούνται για τον ακριβή προσδιορισμό θέσης. Οι χρήστες του συστήματος μπορούν να παίρνουν τα δεδομένα είτε σε πραγματικό χρόνο, είτε σε μεταγενέστερο χρόνο μέσω του δικτυακού τόπου του HEPOS.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τη διαδικασία εγγραφής και τον τιμοκατάλογο υπηρεσιών.